Shpallje vendimi i KD-se.dt. 25.11.2016

Print PDF

Te nderuar,

Ju lutemi gjeni bashkelidhur vendimin e KD-se.dt. 25.11.2016